Kullanıcı Anlaşması


I- Taraflar, Tanımlar ve Kısaltmalar

1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır),

1.1. Şirket (İşbu sözleşme de bahsi geçen Şirket terimi www.insuppliers.com alan adlı ve web adresli web sitesini yönetme, yürütme, bu site ile sunulan hizmetleri belirleme, düzenleme özetle bu Site’nin mülkiyetine ve/veya Site’nin tüm mali haklarını münhasıran kullanma yetkisine sahip tüzel kişiyi ifade etmektedir. Sözleşme’nin imzalandığı anda Site’nin mülkiyetine/kullanma yetkisine haiz olan Şirket’in daha sonra isim, ortak değiştirmesi ve/veya Site’yi üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devretmesi sözleşmenin geçerliliğini/bağlayıcılığını etkilemez. Site’nin mülkiyetine/kullanma yetkisine haiz olan ve/veya işbu Site içeriğinde Site’nin yetkilisi olarak açıklanan taraf, başka bir açıklamaya gerek olmaksızın işbu sözleşmenin tarafı olarak addedilir ve sözleşmeden doğan tüm hakları kullanabilir, tüm sorumluluk ve/veya taahhütlerin yerine getirilmesini isteyebilir.)

İle

1.2. Şirketin www.insuppliers.com alan adlı ve web adresli websitesini (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanan üye (Bundan böyle kısaca“Üye” olarak anılacaktır) ve ziyaret edenler (Bundan böyle kısaca “ziyaretçi” olarak anılacaktır)

arasında,

hüküm doğurmak üzere düzenlenmiştir.

1.3. Şirket ve Site Üye ve Ziyaretçileri bundan böyle işbu Sözleşme içeriğinde birlikte kısaca “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. İşbu Sözleşme’de mevcut terimlerden;

2.1. “İçerik”; Şirket’in Site’sinde yayınlanan ve/veyahut Site’ye aktarılan/yüklenen formatına bakılmaksızın her türlü bilgi, resim, fotoğraf, işitsel, görsel, rakamsal ve yazınsal imgeyi,

2.2. “Üye”; Site’ye şifresi ile giriş yaparak kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, kendisine ait veya yetkili olduğu Tüzel Kişi hesabı ile ilgili işlemler yapabilen, Site’de yer alan İçerik, Uygulama, Hizmet’lerden yararlanacak olan Türkiye ve/veya Tabi olduğu diğer ülke Kanunlarına göre medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

2.3. “Yönetici Üye”; Siteye bizzat kayıt yaparak “Site”de bir Tüzel Kişi hesabı açan veya daha sonra başka bir “Yönetici Üye”nin bir hesaba ilişkin yetkilerini devralan, “Site”deki bir Tüzel Kişi Hesabıyla ilgili en geniş yetkiye sahip “Üye”leri

2.4. Ziyaretçi; Site’ye üye olmaksızın, Site’yi ziyaret eden ve SİTE’nin hizmetlerinden sınırlı olarak yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,

2.5. Kullanıcı; Üye, Yönetici Üye ve Ziyaretçileri,

2.6. “Hizmet”; Site kapsamında Şirket tarafından Üye’ye sunulan İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uzmanlık, tecrübe ve kabiliyetlerine göre birbirini bulabilmesi, iletişime geçmesini, fikir alış verişinde bulunmasını, çeşitli bilgiler edinmesini ve çeşitli fırsatlar veya işbirlikleri yaratmasını ve karşılıklı güvene dayalı bir platformda yeralmasını sağlama hizmetini

2.7. Site; www.insuppliers.com alan adından dijital, internet, GSM operatörleri vasıtasıyla mobil olarak ulaşılabilen, Şirket’in Sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu web sitesi ve/veya uygulamayı ,

2.8. Platform; Üye’leri bir araya getiren dijital ortamı

2.9. Veri Tabanı; Verilerin ve Materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanını,

  • Üyelerin girişleri, ilettikleri ve yükledikleri bilgi-belgelerle oluşan Üye Bilgi Tabanını

2.10. Yazılım; Site ve Platform’un bağlı tüm uygulamalarıyla birlikte üretim, test, yayın faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan her tür program, kütüphane, kod, algoritma dahil tüm programlama faaliyeti çıktılarını

İfade eder.

II- SÖZLEŞMENİN KABULÜ

İşbu sözleşme SİTE’nin sunduğu hizmetlerden faydalanan tüm kullanıcılar için bağlayıcılık teşkil etmektedir. Bu SİTE’yi kullanan ziyaretçi, üye ayrımı yapılmaksızın tüm kullanıcılar, SiTE’yi ziyaret ederek veyahut Site’ye üye olarak kullanıcı sözleşmesinin, gizlilik politikasının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, bu sözleşme içerisinde belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ettiğini, tüm içeriğini onayladığını açıkça kabul ve beyan eder.

III- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Şirket’in www.insuppliers.com internet sitesi üzerinden verdiği ortak dijital platformda buluşma ve dijital ortamda tanıtım yapma hizmetinin KULLANICI’lar tarafından kullanılabilmesine ilişkin koşullar ile uyulması gerekli kurallar ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak KULLANICI’ların bilgilendirilmesi oluşturmaktadır.

IV- ÖN KULLANIM KOŞULLARI

1. Kullanıcılar, Site’yi ziyaret ederken bu Sözleşme’ye ve Site tarafından yayınlanan her türlü kullanım koşuluna ve meri mevzuata uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

2. Belirli hizmetlerden yararlanmak için ise bir hesap açılmasına gerek yoktur.

3. Site üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olamaz.

4. Site içeriğinden Üye olarak faydalanabilmek için T.C. Kanunlarında Asgari Yaş olarak belirlenen 18 yaşından büyük olmalı ve kısıtlı olmamalısınız. Tüzel kişi temsilcisi olarak Tüzel kişi adına üye oluyorsanız, üyelik talebinde bulunmakla tüzel kişi adına üyelik gerçekleştirebilmek için gerekli tüm yetkilere sahip olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Eğer T.C. uyruklu değilseniz Üye olabilmek ve eğer kendi adınıza değil tüzel kişi adına üye oluyorsanız/ bir tüzel kişiyi temsil ediyorsanız üye olabilmek için aynı zamanda vatandaşı olduğunuz/ tüzel kişinin/girişimin bağlı olduğu ülkeye/ tabi olduğunuz hukuka ilişkin geçerli ve gerekli diğer kurallara uygun ve şartları da sağladığınızı beyan ve kabul etmektesiniz. Site’yi kullanırken gerçek isim, ticari unvan kullanmalısınız.

5. Her kullanıcı genel kural olarak Site üzerinde sadece bir adet hesap açabilir. Kullanıcının birden fazla tüzel kişiliği temsile yetkili olması halinde, bu firmaları temsilen Üye olup birden fazla hesap açma hali saklıdır.

6. Üyelik bir tüzel kişi adına gerçekleştiriliyorsa ve/veyahut Üye sayfasında bir Tüzel Kişi’nin tanıtımını yapıyor ona ilişkin dokümanları yayınlıyorsa, Üye‘nin bu tüzel kişiyi temsil yetkisi, tüzel kişiye ilişkin dokümanları yükleme ve yayınlama yetkisi bulunmalıdır. Site’ye Tüzel kişi adına üyelik gerçekleştirdiğiniz takdirde işbu konularda temsil ve diğer yetkilerinizin bulunduğunu, aksi takdirde her türlü sorumluluğun şahsınıza ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

7. Kullanıcı Site’ye, Linkedin hesabı ile üye oluyorsa, Linkedin profilinde yer alan bilgilere, Site’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanıdığını kabul ve beyan etmiş sayılacaktır.

8. Üye, Site’de paylaştığı/paylaşacağı, yayınladığı/yayınlayacağı, arzettiği/sunduğu her türlü bilgi, belge, fotoğraf ve içerik üzerinde Şirket’e yer ve sayı sınırı olmaksızın kullanma, dağıtma, çoğaltma, yayınlama, işleme, umuma iletim haklarını, üçüncü kişilere devir ve kullandırmayı da içerir bir şekilde lisans verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, üyelerin verilerini gerekli olması halinde birlikte çalıştığı üçüncü kişilere aktaracaktır. Şirket, üyenin verilerini üçüncü kişiye aktarması durumunda üçüncü kişi ile verilerin gizliliğinin korunması konusunda kapsamlı bir sözleşme yapmaktadır. Sözleşme doğrultusunda üyelerin verilerinin ifşası/ihlali durumunda sorumluluk sözleşme yapılan üçüncü tarafa aittir. Üyelerin talep etmesi durumunda üçüncü taraflarla yapılan gizlilik sözleşmesi kendilerine iletilebilir.

8.1. İçerikleri Site’den silmek ve/veya hesabınızı kapatmak suretiyle yüklediğiniz bazı içerikler için bu lisansı sonlandırabilirsiniz. Bu durumun uygulanmasında da istisnalar mevcuttur. Şöyle ki; İçerikler makul bir süre için sistemde saklanabilir ve bu içeriklerin kullanıldığı/yüklendiği sistemlerden kaldırılması için belli bir süre geçmesi gerekebilir. Yine Site’de yaptığınız paylaşımlar diğer kullanıcılar tarafından kopyalanabilir ve/veya muhafaza edilebilir. Diğer kullanıcılarla doğrudan yaptığınız paylaşımlar da mevcudiyetini koruyacaktır.

8.2. Diğer kullanıcılarla mesajlaşmalarınızın bu kullanıcılar tarafından Site’miz aracılılığı ile yayınlanmak istenmesi halinde/Site’mizin böyle bir uygulama geliştirmesi ve kullanıcılara teklif etmesi halinde izninize başvurulacaktır.

9. Site üzerinden yüklediğiniz formatına bakılmaksızın her türlü içerik, doküman, bilgi ve/veya fotoğraf gerçek ve güvenilir olmalı, bunları yayınlama yetkiniz bulunmalı ve tüm bunlar üçüncü kişileri ve/veya diğer Üye’leri yanıltıcı içerik taşımamalıdır.

10. Site’de paylaştığınız her türlü bilgi güncel olmalı ve/veya halihazırda halen geçerliliğini koruyor olmalıdır.

11. Site’de paylaştığınız/yüklediğiniz/ilettiğiniz/aktardığınız bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü formattaki içerikler başkaları tarafından görüntülenebilir, kopyalanabilir ve/veya kullanılabilir. Site’yi kullanmakla tüm bu hususları peşinen kabul etmektesiniz.

12. Size önemli bildirimler göndermemiz için, web sitemizi, mobil uygulamaları ve e-postayı kullanmamızı kabul etmektesiniz. Bu Anlaşma mobil uygulamalar için de geçerlidir. Ayrıca, bizimle belli ek bilgilerin paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz. Bize sunduğunuz iletişim bilgileri güncel değilse, bu bildirimleri alamayabilirsiniz.

13. Site’yi kullanmanız/ Hizmetten faydalanmanız esnasında tüm geçerli kanunlara, uluslararası anlaşmalara vesair yasal mevzuata, Site kurallarına ve İşbu Sözleşme şartlarına uygun hareket edeceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

14. Tüzel kişiler adına açılan hesaplar, hesabı Yönetici Üye olarak açan gerçek kişilerin mail adresi ile bağlantılandırılarak yürütülür. “Yönetici Üye”nin talebi halinde, hesap yetkilendireceği kişiler tarafından da kullanılabilir. Bu kişilerin de siteye Üye olarak kaydı zorunludur. Yönetici Üye tarafından tüzel kişiye ilişkin hesabın, şirkette yetkili diğer kişiler tarafından da kullanılmasının talep edilmesi halinde Yönetici Üye tarafından yetkilendirilen Üyelerin herbirine, Yönetici Üye’nin mevcut tüzel kişi hesabını ortak olarak kullanmaya yönelik farklı şifreler verilecektir. Bu şekilde gerçekleşen Üyelerin hesapları “Yönetici Üye” tarafından kapatılabilir. Bu Yönetici Üye’nin tüzel kişi nezdindeki çalışmaları sona erdiyse, “Yönetici Üye” bu hususu bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde hesabı kapatabilir. Bir “Yönetici Üye”, aynı “Tüzel Kişi” hesabı için bir alt “Üye”yi yetkilendirerek “Yönetici Üye” yapabilir.

15. Gizlilik & KVK Politikası hükümlerine ve gizlilik ayarlarına uygun olarak sunduğunuz bilgilere erişebileceğimizi, bunları kaydedip kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

16. Site’yi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza site kullanım datalarınızı analiz etmek için javascript kodları, cookie olarak isimlendirilen çerezler (Site’de oturum açma bilgileri ve benzeri veriler elde etmek ve girişi yapan kullanıcıyı tanımak için kullanılan metin dosyaları) ya da benzeri iz sürme verileri yerleştirilebileceğini kabul edersiniz.

V- KULLANIM ŞEKLİ VE KOŞULLARI

1. İşbu sözleşmede adı geçen site herkese açıktır. Ziyaretçi Site’deki bilgilere ve hizmetlere Site’nin sunduğu şekilde sınırlı olarak ulaşabilir. Site’ye üyelik için istenilen zorunlu alanlarını eksiksiz doldurulması zorunludur. Üyelik için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi zorunlu alanlara aktardığı bilgilerin doğru olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve beyan eder.

2. Üye, üyelik işlemlerini gerçekleştirirken güçlü ve güvenli bir şifre belirlemelidir. Üye dilediği zaman belirlediği şifreyi değiştirebilir. Üye tarafından belirlenen bu Şifre’nin korunması ve gizli tutulması Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, üyelik işlemini gerçekleştirmesiyle birlikte,hesabının herhangi bir kısmını başkasına kullandırmamayı/erişimine izin vermemeyi, bunun yanı sıra yasalara vesair mevzuat ile bu sözleşme hükümlerine uymayı kabul eder. Tüzel kişi üyeye ilişkin yukarıda IV.14 Maddesinde aktarılan alt yetkilendirmeyle hesap kullandırmaya ilişkin hükümler saklıdır. Üye, üyelik devam ettiği sürece hesabını kapatmadıkça ya da hesabı ile ilgili kötüye kullanım ile ilgili kabul edilebilir bir bildirimde bulunmadıkça hesapta gerçekleşen her türlü işlemden/yüklemeden sorumludur. Şirket, site’de şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

3. Üyelik sözleşmesinin kabul edilmesi ile Üyelik başlamış olacaktır. Üyeliğin başlaması ile birlikte Site’de yer alan veri tabanının tamamı Üye’nin görüntülemesine açılacaktır. Üyelik başlatıldığı zaman Üye’nin oluşturduğu profilde yer alan bilgiler ve Üye’nin ilettiği/yüklediği dokümanlar, Site üyeleri ve üçüncü kişiler tarafından Site’ye giriş yapan herkes tarafından görüntülenebilecektir.

4. Sistemde Üye’nin hesabına eklediği/yüklediği/girdiği her türlü içerik, veri, dokümanın yayınlanma zamanı, süresinin Üye’nin seçimine bırakıldığı seçenekler mevcut olabilir. Bu seçeneklere ulaşım Şirket tarafından sınırlandırılmış, bazı şartlara bağlanmış olabilir veya daha sonradan sınırlandırılabilir. Üye bu seçeneğe erişim şartlarını kabul ettiği takdirde, yayın Üye’nin seçimiyle sınırlı olarak yapılacaktır.

5. Üye tarafından paylaşılan her türlü içerik ve bu İçeriğin doğruluğu, güncelliği ve tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olup olmadığı gizli ya da umuma açık paylaşılıp paylaşılmadığına bakılmaksızın tamamen bu içeriği yükleyen Üye’nin sorumluluğundadır. Site, kendisine erişim imkanı olan her tür kullanıcı kişi, kurum, yazılım veya servis tarafından kullanılabilir.

6. Şirket, Üyeler’e ait yer her türlü bilgi, bölüm ve veriye erişimi tamamen ve/veya kısmen kısıtlayabilir veya farklı kullanıcı yetkilendirmeleri çerçevesinde verilmiş rol ve izinlere bağlı olarak sınırlandırılabilir. Bir kullanıcının sisteme verdiği/girdiği bir bilginin yayın zamanı, süresi ve kiminle paylaşılabileceği bilgiyi veren kullanıcının seçimine bırakılmış ise bu bilgiye belirtilen durum ve kişiler haricinde erişim engellenir. Ancak, sitedeki teknik sorunlar yetersizlikler hatalar veya benzeri istem dışı oluşan problemler nedeniyle bilginin yayınına yönelik bu kısıtlara uyulamaması durumunda bilgi paylaşımından dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. Bunlar dışında kalan bilgiler ise Şirket’in insiyatifindedir ve paylaşım şart, durum, zaman ve biçimi ile paylaşılacak kişiler Site tarafından belirlenir.

7. Üye tarafından her zaman Site üzerinden Üyeliği sonlandırma/kapatma işlemi yapılabilir. Üyeliği kapanan bu işlemin sonlandırıcı bir işlem olduğunu ve geri dönüşünün olmadığını kabul eder. Üye kendi hesabını kapattığında “Tüzel Kişi” hesabını da kapatmış olmaz. Tüzel Kişi hesaplarının kapatılma işlemleri yalnız “Yönetici Üye”ler tarafından yapılabilir. Bir Tüzel Kişi hesabına bağlı “Yönetici Üye”lerden herhangi biri Tüzel Kişi hesabını kapatabilir. Bu durumda bu Tüzel Kişi hesabına tüm Üye’lerin erişimi kapatılmış olur ve hesapla ilgili daha önce yayınlanmış olan bilgiler teknik imkanlar ve sistemin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilecek bir süre sonunda kullanıcıların erişimine kapatılır. Daha önce bu hesap üzerinden yayınlanmış bazı bilgiler, diğer üyelere gönderilmiş mesajlar, bildirimler ve/veya ilerde bunlara eklenebilecek diğer bazı bilgiler, Tüzel Kişi hesabı kapatılsa bile kullanıcıların erişimine açık kalabilir.

8. Site kullanım koşulları Şirket tarafından her zaman sebep göstermeksizin tek taraflı olarak Site’de yayınlanmak ve/veya Üye’lere mail vasıtası ile bildirmek suretiyle değiştirilebilir. Kullanım koşullarında ki değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme tarafları için bağlayıcı olur. Üye, koşulların değişmesi sonrası Site’den yararlanmaya devam ettiği takdirde değişen koşulları da kabul etmiş sayılır.

9. Şirket, SİTE’nin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkanları ve hizmetleri ücretli hale dönüştürme, gelişmiş üyelik hizmetleri sunma ve bu hizmetleri ücretli olarak teklif etme ve tüm bu bedelleri tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahiptir.

10. ŞİRKET, Üye’lerini belirlediği/belirleyeceği bazı kriterlere uygun davranışları nedeniyle ödüllendirmekte veya aksine nedenlerle faaliyetlerini kısıtlamakta serbesttir. Şirket, SİTE’de sunduğu hizmetleri önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman sonlandırabilir. Şirket hizmetin sürekliliğini, taahhüt veya garanti etmemektedir.

VI- ÜYE’NİN SORUMLULUĞU VE TAAHHÜTLERİ

Üye, Site üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini ve Site’ye yüklediği/eklediği/aktardığı/ilettiği/paylaştığı tüm İÇERİK’in gerçek olduğunu/olacağını, bu İÇERİK’leri yayınlama, paylaşma yetkisinin mevcut olduğunu, İÇERİK’leri iletmesinin ve yayınlamasının herhangi bir hak ihlaline yol açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ nin vereceği bilgilerin doğruluğunu Şirket’in teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Şirket’in Site’ye yüklenen/iletilen her türlü formattaki İçeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden sunulmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Üye’nin yetkili olup olmadığını araştırma-teyit sorumluluğunun bulunmadığını, içerikler ve/veya yetki sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Tüm sorumluluk Üye’de olup, Üye, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla verilmediğini ve internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği ve gizlilik politikaları hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

“Üye” özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik unsurlar veya çıplaklık içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi “Site”ye yükleyemez, diğer “Üyeler”e gönderemez.

“Üye”, “Site” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; “Site” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye Siteyi Kullanırken;

1. İş hayatı gerekliğine ve tacir sıfatına uygun şekilde davranmalı, uygunsuz, gerçek dışı, üçüncü kişileri rahatsız edici gönderilerde bulunmamalı, bu tip gönderiler/eklemeler/yüklemeler yapmamalı, üyenin tüm davranışları yaptığı işle uyumlu, sitenin kuruluş amacına uygun ve profesyonel tutum içerisinde olmalıdır.

2. Başkalarına ait bilgi ve belge veyahut fotoğraf gibi, kendi mülkiyetinde/yetkisinde olmayan içerik göndermemeli/yüklememelidir.

3. Kimliği, Ticari bilgileri hakkında Yanlış ve yanıltıcı bilgi gönderisi/yüklemesi yapmamalıdır.

4. Yaptığı işin kapsamı, kurduğu İş ilişkileri, portföyü, teslim ettiği işler ve kontakları hakkında yanlış beyanda bulunmamalıdır.

5. Site’nin diğer üyelerine web üzerinden spam ve/veya benzeri yöntemlerle istenmeyen mesajlar göndermemelidir.

6. Üye’lerin ve/veyahut üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.

7. Açıklama hakkının olmadığı ve/veya gizli bilgilerin ve dökümanları açıklamamalıdır.

8. Site’yi veya Site’den elde ettiği bilgileri kullanarak yazılımsal virüs, trojan vb. göndermemeli, Site’nin güvenliğini ihlal edici davranışlarda bulunmamalıdır.

9. Site’de yer alan bilgi, içerik veya veriler Rekabet içeren hizmetlerle bağlantılı olarak kopyalanmamalı veya kullanılmamalıdır.

Üye tarafından yapılan her türlü işlem ve eylemdeki sorumluluklar (hukuki, cezai, idari vs.) Üye’ye aittir. Üye Site’yi kullandığı esnada tüm ulusal yasalara vesair mevzuat ile uluslararası sözleşmelere uygun davranacağını, aksi takdirde Şirket ve diğer Üyeler ile üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararın sorumluluğunun kendisine ait olacağını ve bundan kaynaklı zararları tazmin edeceğini, kendi eylem ve işlemlerinden kaynaklı olarak Şirket’e yöneltilen/yöneltilecek zarar/tazmin içerikli talepleri, Şirket’in ilk yazılı talebinde herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII- KULLANICI’LARIN SİTE’Yİ KULLANIMININ YASAKLANMASI, ÜYELİĞİN İPTALİ VE SORUMLULUK GEREKTİREN DURUMLAR;

KULLANICI’LAR ulusal, uluslararası kanunlar ve sözleşmeler, mer’i mevzuat, genel ahlak kuralları uyarınca SİTE’yi kullanırken uymakla yükümlü oldukları yasal gereklilikler ve davranışlar olduğunu bildiklerini, yasal yükümlülüklerine aykırı tutum sergilemeleri, uymamaları ve/veya “iyi niyet” dışı, iyi niyetli olsa dahi üçüncü kişilerde zarar doğuran, başkalarının kişisel, mülki alanını olumsuz etkileyen aksi davranışlarının varlığı halinde bu davranışlardan doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını bildiklerini kabul ederler. KULLANICILAR bu ve benzeri davranışlarından SİTE ve/veya diğer Site Kullanıcılarının herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde, Üyelik İptali’nin yanı sıra tazminat, rücu davaları, anılanlarla sınırlı olmaksızın hukuki ve cezai davalar ve yaptırımlarla karşılaşabileceklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler.

KULLANICI’lar aşağıda anılan nedenlerle sınırlı olmamak üzere her türlü yasadışı, zarar verici, kötü niyetli eylem, işlem ve davranışlarından sorumludurlar. Ve bu kapsamdaki sorumlulukları işbu madde de/sözleşme de anılanlarla sınırlı değildir. Aşağıda anılanlar sık karşılaşılan örneklerin maddeleştirilmiş hali olup, bu örneklerin dışında da yasal sorumluluk gerektiren hallerde KULLANICI’nın hukuki ve cezai/idari sorumluluğuna gidilebilir.

Bu kapsamda;

1. KULLANICILAR;

1.1. Site içeriğine yanlış ve yanıltıcı, genel ahlak kurallarına, kişilik haklarına, telif haklarına, mülkiyet haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları vesair mevzuatı ile Uluslararası anlaşmalara uygun olmayan, bunların ihlali niteliğindeki ifade ve bilgilerin, fotoğrafların kaydedildiğinin herhangi bir yolla (tespit-şikayet-resmi kurumlardan yapılan uyarı-mahkeme kararları vb. şekilde) anlaşılması halinde,

1.2. Site içeriğinin ve/veya Site’de verilen hizmetin kısmen veyahut bütün olarak kopyalanması suretiyle farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,

1.3. Site’nin ve/veyahut Site Üye’lerinin veyahut üçüncü kişilerin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin erişimini engelleyici veya zorlaştırıcı, sitede kullanılan yazılımların çalışmasını önleyici, Site ile sunulan hizmetin içeriğini değiştirici eylem/işlemlerde bulunulması durumunda,

1.4. Sektör ve Üye faaliyeti dışında bilgilerin, duyuruların kaydedilmesi,

1.5. Site’de sağlanan bilgi–iletişim fonksiyonlu içeriğin Site amaçları dışında kullanılması,

1.6. Sözleşme’nin Üye tarafından ihlali ve ihlalin hukuki platforma taşınmış olması,

1.7. Üye’nin Site’yi kullanımının, hukuki olarak sahip olduğu hakların ihlâlini oluşturduğu yönünde hak sahibi tarafından bildirimde bulunulması (Hak sahipliği konusunda şüpheye düşüldüğü takdirde Site’nin Üye’liği dondurma-askıya alma hakkı da mevcuttur. Bu takdirde şüphe giderilinceye kadar Üye’nin profilinin görünürlüğü Site tarafından engellenebilir) ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili üyenin kabulü ile sabit olması halinde,

1.8. Hizmetler veya ilgili teknoloji ya da herhangi bir kısmı için, tersine mühendislik yapılması, kaynak koda dönüştürülmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodları elde edilmeye çalışılması;

1.9. Şirket tarafından açıkça izin verilmedikçe, Şirket/Site ile ilişkiniz olduğunun veya Şirket/Site’nin size referans olduğunun açık ve/veya dolaylı olarak belirtilmesi,

1.10. SİTE, SİTE içeriği veya SİTE ile ilgili bilgiler veya verilere erişimin kiralanması, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi veyahut satılması,

1.11. SİTE içeriğinde mevcut telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerinin kaldırılması,

1.12. SİTE’de yer alan reklamların kaldırılması, üzerinin örtülmesi veya gizlenmesi,

1.13. ŞİRKET’in izni olmaksızın SİTE’den temin edilen bilgilerin toplanması, kullanılması, kopyalanması veya aktarılması,

1.14. Diğer kullanıcılara ait bilgilerin bu kişilerin açık ve yazılı izni olmaksızın paylaşılması veya ifşa edilmesi,

1.15. SİTE veya SİTE içeriğinde mevcut yazılımsal, tasarımsal, gizli, kişisel ve benzeri verilere yazılım, cihaz, komut dosyası, robot ve anılanlarla sınırlı olmaksızın diğer araç veya yöntemleri kullanmak suretiyle erişilmesi, erişilen veriler üzerinde “kazıma”, “sürme” veya “örümcekleme” işlemi gerçekleştirilmesi,

1.16. SİTE içeriğine erişmek, kişileri eklemek veya indirmek, mesaj göndermek veya yeniden yönlendirmek için bot veya diğer otomatik yöntemlerin kullanılması,

1.17. Rekabetçi amaçlarla Hizmetlerin kullanılabilirliğinin, performansının veya işlevselliğinin izlenmesi,

1.18. SİTE’nin görünüşünün veya işlevinin “çerçevelemesi”, “aynalanması” veya başka şekilde taklit edilmesi,

1.19. ŞİRKET tarafından açık bir biçimde sunulan arayüzler dışında başka ve/veya yasa dışı yöntemler kullanılarak SİTE’ye erişilmesi

hallerinde doğrudan sorumlu olup, ortaya çıkan her tür maddi, manevi, menfi, müspet, doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan dolayı Şirket tarafından, KULLANICI’nın hukuki ve cezai her türlü sorumluluğuna gidilebilir. Ayrıca KULLANICI’nın üye olması halinde Üye’liği iptal edilebilir.

2. SİTE’nin içeriği ve yazılımının, veri tabanının, tasarımının, derlemesinin tüm mali, manevi, fikri hakları Şirket’e aittir. Kullanıcılar, Şirket’in açık ve yazılı izni olmaksızın SİTE‘de mevcut sayfa ve/veyahut içerikleri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da benzeri başka amaçlarla robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. SİTE kullanıcıları ve üyeleri, SİTE’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmamayı, siteye izinsiz ve yetkisiz olarak bağlanmamayı ve işlem yapmamayı, diğer kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul ederler.

4. SİTE kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer sair mer’i tüm mevzuat ve ikincil mevzuat hükümlerine uymayı ve bunların ihlali niteliğinde herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde ŞİRKET'in bu nedenle kamu kurum/kuruluşlarına ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

5. ŞİRKET, SİTE’nin kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak ŞİRKET'e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

GİZLİLİK

Amaç taraflar arasında verilecek/alınacak hizmeti kapsayan iş planlarının hazırlanması ve bir iş münasebeti tesis edilmesiyle ilgili veya bağlantılı olarak yapılan her türlü görüşme ve müzakere ile proje kapsamında yapılacak tüm çalışmaların yapılması için üyelerin her türlü gizli bilgi ile ilgili karşılıklı hak, esas ve sorumlulukların düzenlenmesidir.

"Gizli Bilgiler”: Taraflardan biri veya onun namına üçüncü bir tarafça, amaç ile ilgili olarak diğer tarafa, işbu Sözleşmenin imza tarihinden önce ya da sonra, (yazılı, sözlü, kâğıt, cd, harici bellek veya diğer ortamda ya da başka bir araçla) ifşa edilen iş planı, ifşa eden tarafça hazırlanmış veya onun namına diğer her hangi bir kuruluş tarafından hazırlanmış raporlar veya veriler, finansal modeller, finansal simülasyonlar ve örnekler ve diğer her türlü bilgi anlamına gelir ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ifşa eden tarafın faaliyetleri, süreçleri, planları, amaçları, ürün bilgileri, know-how, tasarım hakları, ticari sırları, yazılımları, bilgisayar programları, kaynak kodu, spesifikasyonları, pazar fırsatları, müşterileri, proje isimleri, faaliyet ve iş konuları ile ilgili her türlü bilgi ve verileri içerir ancak şu bilgi veya verileri içermez:

  • Bilgileri alan tarafça işbu Sözleşmenin ihlali söz konusu olmadan kamuya mal olan ya da olmuş bilgi veya veriler, ya da bilgileri alan tarafın ifşa eden taraftan alınmadan önce, kullanımında ya da dosyalarında ya da bilgisayarlarında veya diğer kayıt ortamlarında kaydedilmek suretiyle elinde bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini ve daha önce bilgileri alan tarafça bir gizlilik yükümlülüğü altında alınmamış olduğunu; ya da bilgileri alan tarafça ya da onun namına herhangi bir zamanda, ifşa eden tarafça ifşa edilen bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu gösterdiği bilgi veya veriler; ya da bilgileri alan tarafın herhangi bir ihlalde bulunmadan ifşa eden taraf karşısında gizlilik ya da kullanmama yükümlülüğü bulunmayan başka bir kaynaktan aldığı ya da temin ettiği bilgi veya veriler.

MADDE 3- GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI VE KULLANIMI

Gizli Bilgilerin teati ve ifşası karşılığında, taraflardan her biri diğer tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak şunları taahhüt eder:

(a) Gizli Bilgileri gizli tutmak ve sadece amaç için kullanıp başka herhangi bir amaçla kullanmamak,

(b) Amaç için makul ölçüde gerekli olan her türlü kopyalama, çoğaltma ya da yazıya aktarımın dışında ve ifşa eden tarafın mülkiyetinde kalması şartıyla, Gizli Bilgilerin hiç bir bölümünü kopyalamamak ya da çoğaltmamak,

(c) Taraflar kendilerine verilen gizli bilgileri; bunları bilmesi gereken çalışanları ve profesyonel danışmanları dışındaki kimselere ifşa ve teati etmeyeceğini; söz konusu çalışanlarını, profesyonel danışmanlarını kendileri ile yapmış oldukları sözleşme bağlamında bu tip gizli bilgileri ifşa etmemekle yükümlü kılacağını ve söz konusu bu yükümlülüklerin kendisi, çalışanları, profesyonel danışmanları tarafından ihlal edilmesi durumunda doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(d) Diğer tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgileri ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamak,

(e) Herhangi bir yasa veya devlet mercii yahut yetkili merciinin, bilgileri alan tarafın Gizli Bilgilerden herhangi birini ifşa etmesini talep etmesi durumunda, bilgileri alan taraf derhal ifşa eden tarafa bu talebi veya emri bildirerek, ifşa eden tarafın, bu talep ve şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu aramasını mümkün kılmak. İfşa eden tarafın bir korunma yolu bulamaması durumunda, bilgileri alan taraf, Gizli Bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa edilmesi zorunlu kısmını ifşa edecektir.

(f) Gizli Bilgileri alan tarafın bu sözleşmede belirtilen durumlar haricinde Gizli Bilgilerin açıklandığını veya kullanıldığını öğrenmesi üzerine derhal ifşa eden tarafa bu hususla ilgili olarak bildirimde bulunacak, sözü edilen açıklama veya kullanım sonucu ifşa edilen tarafın maruz kaldığı/kalabileceği zararı ve ziyanı telafi etmek için ifşa edilen tarafından talep edilecek önlemleri alacaktır.

(g) Taraflar kendilerine verilen gizli bilgileri; yalnızca ilgili tarafın direktifleri doğrultusunda kullanacağını, edindiği bilgileri gizli tutup başka hiçbir şekilde kullanmayacağını, aksi halde uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(h) Tarafların birbirine verdiği gizli bilgilerin hiçbir bölümünü karşı tarafın yazılı izni haricinde çoğaltmayacağını ve yazıya dökmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(i) Bilgileri alan tarafın, bu Sözleşmeyi ihlal ederek Gizli Bilgileri kullanmasından veya ifşa etmesinden dolayı, Amaçla bağlantılı olarak veya Amaçtan dolayı ortaya çıkan her türlü masraf, gider, zarar, tazminat, dava ve kovuşturmaya karşı ifşa eden tarafı zarardan azade tutmayı ve ifşa eden tarafın zararlarını tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

(j) Taraflar arasında teati edilen belgeler herhangi bir şekilde üçüncü bir tarafça, ifşa eden tarafın yazılı onayı olmadan, herhangi bir uygulama için kullanılamaz.

(k) Taraflar birbirlerinin Gizli Bilgilerine uygulayacağı güvenlik tedbirlerinin ve söz konusu bilgilere göstereceği özenin, kendi öz gizli veya mülkî bilgilerine uygulamakta olduğu güvenlik tedbirlerinden ve özenden daha düşük olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

(l) Taraflar, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edeceklerdir.

MADDE 4-GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ

Taraflardan her biri:

i. Amaca yönelik sair organizasyon ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra veya taraflardan birinin yazılı talepte bulunması halinde; kendisine verilen bilgiyi içeren elle tutulur nitelikteki her türlü materyali ve bunların tüm suretlerini derhal talep eden tarafa iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

ii. Taraflar Madde 4-i’deki yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra da işbu sözleşmenin 3. üncü maddesinde öngörülen yükümlülükler ile bağlı kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI- FİKRİ MÜLKİYET KAPSAMI VE İHLALLERİ İLE İLGİLİ UYARILAR

Site tasarım, içerik, yazılım, veri tabanı, derlemelerine dair tüm maddi ve fikri mülkiyet hakları, Site’ye ilişkin her türlü, mali ve manevi haklar; tasarım, marka, patent, ikon, unvan, işletme adı, yöntem vb. tescilli olan veya tescilsiz her türlü fikri mülkiyet içeren hakların tamamı Şirket’e ait olup, bu haklar ulusal yasaların ve uluslararası sözleşmelerin koruması altındadır. Üye’nin veya Site Ziyaretçisinin/üçüncü Kişilerin bu haklar üzerinde tasarruf yetkisi mevcut değildir. Üye bu hakları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site’nin, ayni ve şahsi hakları, know-how, mülkiyet ve ticari bilgiye yönelik tüm hakları da ayrıca saklıdır.

Şirket’in yazılı izni olmaksızın Site’de yer alan bilgiler, içerik kopyalanamaz, umuma arz edilemez, yayınlanamaz ve çeşitli vasıtalarla aktarılamaz. Site’ye link verilebilmesinin ön koşulu Şirket’in yazılı izninin mevcudiyetidir.

VIII- ŞİRKETİN HAK VE SORUMLULUKLARI, SORUMSUZLUK KAYITLARI

1. Şirket, Üye tarafından gerek Üyelik aşamasında gerekse sonrasında Site’ye iletilen/gönderilen/yüklenen/aktarılan, değiştirilen bilgi ve/veya içeriğin gerçek, güvenilir, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Şirket, Üyeler tarafından sunulan/yüklenen içerik, bilgi, belge, doküman, yazınsal, görsel, işitsel, rakamsal ifade ve simgeleri kontrol etmemekte, doğruluğunu araştırmamaktadır. Tüm bu hususlar işlem ve/veya eylemleri gerçekleştiren Üye/Üye’lerin sorumluluğunda olup, Şirket’in bu hususta yükümlülüğü ve herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Üye tarafından girilen ya da yüklenen bilgi, belge, dokuman ve benzeri yazılı veya görsel veya rakamsal ya da işitsel her türlü içeriğin gerçekdışı, yanlış, hatalı, yanıltıcı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi, manevi veya başkaca isim altında hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

2. Site’nin Üye’lerinin diğer Üye’lerle veyahut bu site vasıtası ile üçüncü kişilerce görüntülenmek suretiyle iş bağlantısı kurması halinde, bu kişilerin yüklendiği işi tam ve zamanında yerine getirme yükümlülüğü, uygulama şartları ve hizmet kalitesi, hizmet, temizlik, güvenlik, ödeme vb. diğer her türlü sorumluluk ve yükümlülüklerinden ve bu yükümlülüklere bağlı olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak doğmuş ve/veya doğabilecek maddi-manevi zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’lerin nitelik ve uygulamaları ile ilgili Şirket taraflara karşı herhangi bir garanti ve taahhüt üstlenmemektedir. Bu Site, sadece inşaat sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir araya getiren bir uygulama olup, hizmet garantisi içermez.

3. Sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğunda olup, Üyelerin bu hususlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı uğradıkları ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı ya da uğrayabileceği zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

4. Şirket, Site üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in, Üye’ler, Ziyaretçi’ler ve Üçüncü Kişiler tarafından hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Şirket’e herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Üye, Şirket’in her türlü zararını derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Şirket, Hizmet’i vermek, askıya almak, Hizmeti ve hizmet içeriklerini değiştirmek ve bunları ek koşullara bağlamak, tamamen durdurmak, içeriği erişime kapatma ve Üye’lere ait içerikleri silme haklarına sahip olup, bu konularda tam bir serbestlik içinde hareket eder. Şirket, dilerse bu hakkını, herhangi bir sorumluluğu bulunmaksızın bildirimde bulunmadan ve/veya belirli bir süre vermeden derhal kullanabilir.

6. Site üzerinden, web sitelerine, dosyalara, ve benzer alanlara bağlantı verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup bağlantılardaki gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluşlarla Şirket’in ilintisi bulunmamaktadır. Anılan nedenlerle Şirket anılan kişi ve/veya kurumların eylem ve işlerinden sorumlu tutulamaz. Şirket, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti etmemektedir.

7. Üyeler ve/veya Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Site’ye ileten/gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

8. Şirket, Site’nin virüslerden koruması için önlem almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı’ların virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

9. Şirket, Site’nin kullanımı esnasında oluşabilecek hata, arıza, virüs sonucu meydana gelen zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

10. Şirket'in, Hizmet’in hatasız ve kesintisiz sunulacağı ya da Hizmet’in kullanılması ile hedeflenen sonuçların gerçekleşeceği yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

11. Şirket, bilgisayar korsanlığı ve diğer bilinen/bilinmeyen metotlarla koruma sistemlerinin etkisizleştirilmesi halinde doğabilecek maddi, manevi, menfi, müspet vb. her türlü zararlardan sorumlu tutulamaz.

12. Şirket, Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için üyeden temin edilen kişiler bilgileri (e-mail adresi, doğum tarihi, cep telefonu vs.) yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, Site hakkında bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulunmak için kullanabilir. Ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son verilmek istenmesi halinde Üye işbu sözleşmede gösterilen iletişim vasıtaları aracılığıyla Şirket ile irtibata geçerek isteklerini iletebilir.

13. Üye’nin gizli tutulmasını talep ettiği bilgiler ulusal ve kabul gören uluslararası yasal mevzuatın gerektirdiği hallerde, yetkili idari makamlar ve adli makamlar tarafından bu konuda talepte bulunulması halinde, üyelerin hak ve güvenliğinin korunması amacıyla bilgi verilmesinin zorunluluk teşkil ettiği hallerde üçüncü kişilere açıklanabilir.

14. Şirket “Üye” tarafından “Site”ye beyan edilen “Üye” bilgilerini; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Site”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “Üye”, bilgilerinin “Şirket” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şirket, “Site”de sunulan içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, “Üye”lerin “Site”ye yüklediği içerikleri ve “Üye”ler arasındaki “Site” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir.

15. Şirket, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir.

16. Şirket, Site kullanıcılarının ve üyelerinin, Site’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir.

17. Şirket, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

IX- SAİR HÜKÜMLER

1. Site’ de yer alan “Gizlilik Politikası” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcı’lar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Site’ye erişim sağlamamaları, Site’yi ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

2. İşbu sözleşmede ki başlıklar sözleşme metni içeriğini sınırlayıcı şekilde yorumlanamaz.

3. İşbu sözleşmenin maddelerinden biri ve/veya bir kaçı, yahut madde içeriklerinde ki bir kısım ifade kanun koyucu veyahut mahkeme kararı, kanun ve sair mevzuat nedeniyle hükümsüz kalır/geçersiz addedilirse, bu durum sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini/uygulanmasını etkilemez. Bu madde dışındaki sözleşme maddeleri yürürlükte kalmaya ve tarafları bağlamaya devam eder. Geçersiz kalan hüküm ya da maddelerin geri kalan bölümleri ise, yasa ya da mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

4. Sözleşmenin tarafı olan Şirketin ticari ve adres, iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir ;

4.1. Ticari Bilgileri;

Ticari Unvanı: Tunçbay Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi

4.2. İletişim Bilgileri:

Adres: Address: Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. Workinton No:79 İç Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul

E-Mail: [email protected]

5. Site’nin kullanımından doğacak ihtilaflarda Şirket, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.

6. İşbu sözleşme de yazılı ikametgâh adresleri aynı zamanda tebligat adresidir. Bütün tebligat ve yazışmalar yazılı şekilde olacak ve noter marifetiyle veya telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile veya alındılı belgeli olarak yapılacaktır.

X- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacak olup, doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUDUM VE KABUL EDİYORUMEğer bu Sözleşme’yi ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, “inSuppliers”a Kayıt Olun” (veya benzeri) seçeneklere tıklamayın ve Hizmetlerimizden hiçbirine erişmeyin veya kullanmayın.